รายงานการแจ้งซ่อม
แจ้งซ่อม สถานที่ วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานะ หมายเหตุ
โทรศัพท์สายใน อาคารอเนกประสงค์ 2 เม.ย. 62 พัชรา คำตองมา รอรับเรื่อง
โทรศัพท์สายใน อาคารอเนกประสงค์ 2 เม.ย. 62 พัชรา คำตองมา รอรับเรื่อง
โทรศัพท์สายใน อาคารอเนกประสงค์ 2 เม.ย. 62 พัชรา คำตองมา รอรับเรื่อง
โทรศัพท์สายใน อาคารอเนกประสงค์ 2 เม.ย. 62 พัชรา คำตองมา รอรับเรื่อง
โทรศัพท์สายใน อาคารอเนกประสงค์ 2 เม.ย. 62 พัชรา คำตองมา รอรับเรื่อง
โทรศัพท์สายใน อาคารอเนกประสงค์ 2 เม.ย. 62 พัชรา คำตองมา รอรับเรื่อง
โทรศัพท์สายใน อาคารอเนกประสงค์ 2 เม.ย. 62 พัชรา คำตองมา รอรับเรื่อง
โทรศัพท์สายใน อาคารอเนกประสงค์ 2 เม.ย. 62 พัชรา คำตองมา รอรับเรื่อง
โทรศัพท์สายใน อาคารอเนกประสงค์ 2 เม.ย. 62 พัชรา คำตองมา รอรับเรื่อง
เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ อาคารอเนกประสงค์ 26 มี.ค. 62 ธีติมา ไชยกิจ รอรับเรื่อง
น้ำรั่ว อาคารอเนกประสงค์ 22 มี.ค. 62 เสาวรส ดำเนินการแล้วเสร็จ
ประปา อาคารอเนกประสงค์ 21 มี.ค. 62 ทุเรียน รอรับเรื่อง
ประปา ชั้น 1 กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ 20 มี.ค. 62 ทุเรียน แสนทพย์ รอรับเรื่อง